Daily WorkSheet

WS-IELTS-2-2-2c

March 28, 2023

Pinta nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới nhất về giáo trình, phương pháp và công cụ giảng dạy để kiến tạo nên thế hệ học sinh năng động, toàn diện trên 3 nội dung: Tiếng Anh, Kỹ năng mềm và Kiến thức xã hội.

Your-Thought-Logo-V2b
Global Goals Logo
Cultural-Logo
National Geographic